C# Ile SCOPE_IDENTITY (Son Eklenen Kayıdın ID Sini Almak)

Yeni bir kayıt girdiniz ve bu kaydın rowID sine ihtiyacınız var ise SCOPE_IDENTITY i kullanabilirsiniz.
Aşağıdaki örnek kullanımını açıklamak için yeterli olacaktır.
SQL Query

cmdInsert.CommandText =
"INSERT INTO CrmEmail (CustomerID, EmailAddress, EmailSource) VALUES (@CustomerID, @EmailAddress, @EmailSource) SET @ID = SCOPE_IDENTITY()";
 
cmdInsert.Parameters.ADD("CustomerID", SqlDbType.NVarChar, 10).Value = CariHesapKodu;
cmdInsert.Parameters.ADD("EmailAddress", SqlDbType.NVarChar, 50).Value = EmailAdresi;
cmdInsert.Parameters.ADD("EmailSource", SqlDbType.NVarChar, 30).Value = LinkKaynagi;
cmdInsert.Parameters.ADD("@ID", SqlDbType.Int).Direction = ParameterDirection.Output;
 
conInsert.Open();
cmdInsert.ExecuteNonQuery();
conInsert.Close();
 
MessageBox.SHOW(cmdInsert.Parameters["@ID"].Value.ToString());